Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
14 Oktober 2013

ZONIËNWOUD: HET EUROPESE LIFE+ PROJECT

Op vrijdag 11 oktober werd het Europese LIFE+-project Ontsnippering Zoniënwoud (OZON) officieel gelanceerd.

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad en Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, hebben het startschot voor dit veelbelovende Europese natuurproject gegeven.

Het LIFE+-project OZON pakt de komende vier jaar de ontsnippering van het Zoniënwoud aan. Boven, onder en langs de ring rond Brussel en de E411 komen meer dan tien faunapassages, waaronder een ecoduct.

Die ingrepen moeten de ecologische hotspots die nu door drukke verkeersassen van elkaar afgesneden zijn, opnieuw met elkaar verbinden.

De versnippering van de natuurlijke ruimten vormt een van de voornaamste bedreigingen voor de biodiversiteit: het isolement verzwakt de planten- en dierenpopulaties, die al onder allerlei soorten druk te lijden hebben. Talrijke studies tonen aan dat de biodiversiteit veel meer kansen krijgt in habitats die onderling zijn verbonden door ecologische corridors, dan in habitats met een vergelijkbare oppervlakte die geïsoleerd zijn.


Het Zoniënwoud is erkend als een gebied van hoogbiologische waarde. Bepaalde delen van het massief zijn beschermd als natuur- of bosreservaat. Een deel van het Zoniënwoud is bovendien aangeduid als ’schuilplek voor de ree’. Daarnaast is het woud het belangrijkste natuurgebied in de omgeving van de stad. Hoewel het Zoniënwoud zeer uitgestrekt is, wordt het doorkruist door een uiterst dicht wegennet, dat het woud versnippert en verzwakt.

De connectiviteit in het Zoniënwoud herstellen is dan ook uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van de biodiversiteit van het woud, maar ook van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangezien het Zoniënwoud een essentieel natuurgebied is voor het Gewest. Het woud vormt dus een voorname bron van biodiversiteit, die zich uitstrekt tot en zich verspreidt in de overige groene ruimten.

Het verheugt me dan ook dat de samenwerking tussen de drie gewesten het mogelijk maakt om, in het kader van een algemene en intergewestelijke visie, infrastructuur aan te brengen die ertoe zal bijdragen dat dit grote woudmassief aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in stand wordt gehouden.

In het kader van die algemene visie zijn de drie gewesten aan de slag gegaan en hebben ze elk hun eigen prioriteiten en projecten kunnen uitwerken. Wat het Brussels Gewest betreft, is er begin dit jaar een eerste ecoduct geplaatst naar aanleiding van het op vier sporen brengen van de spoorlijn Brussel-Luxemburg.

De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer maakt op dit ogenblik een haalbaarheidsstudie voor de plaatsing van een tweede wildwissel over de Terhulpsesteenweg. Deze studie wordt bekostigd door Beliris. Deze twee wildviaducten zullen de verplaatsingen van de populaties vergemakkelijken in een gebied van meer dan 2.000 hectare.

Het OZON-project, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd, maakt het mogelijk om deze inspanning aan te vullen en te integreren in een algemene visie op intergewestelijk niveau. De verschillende infrastructuurelementen die in het massief zullen worden geïnstalleerd, zullen zorgen voor een daling van het grote aantal doodgereden reeën, vossen, steenmarters, eekhoorns en egels, de belangrijkste slachtoffers van het wegverkeer in het Zoniënwoud. Ze zullen ook de veiligheid op het wegennet ten goede komen.

De projecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reiken echter verder. Het Natuurplan, dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering enkele weken geleden heeft goedgekeurd, voorziet in de versterking van het Groene Netwerk in het volledige Gewest.


Het Groene Netwerk vervult een essentiële ecologische functie. Het zorgt voor uitwisselingen tussen de ecosystemen die aanwezig zijn in de openbare parken van ons Gewest, zodat die systemen evenwichtiger worden en beter opgewassen zullen zijn tegen de verstoringen die door de klimaatverandering of eventuele biologische invasies zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het netwerk maakt het ook mogelijk om een antwoord te bieden op de toenemende verstedelijking onder invloed van de demografische druk en de vraag naar woningen en voorzieningen, en om het groene karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het zo aantrekkelijk maakt, te bewaren.

De visie die wij willen uitbouwen, houdt echter veel meer in dan alleen maar de bescherming van de ecosystemen en de biodiversiteit. Naast deze essentiële ecologische functies heeft het Groene Netwerk ook een sociaal, recreatief en landschappelijk doel. Het brengt bovendien de natuur dichter bij de burger en vergemakkelijkt de toegang van de burger tot de natuur.

Het Groene Netwerk zorgt dus voor de concrete invulling van een structurerende visie inzake de totstandkoming van een natuurnetwerk in de stad. Dit is essentieel voor de natuurkwaliteit en de leefkwaliteit van de Brusselaars.

Het is dus een onderdeel van een algemene strategie die erop gericht is enerzijds de groene hulpbronnen van het Gewest te versterken en ze beter over het grondgebied te verdelen, en anderzijds ze beter te integreren in het dagelijkse leven van de bewoners en Brussel om te vormen tot een Duurzame Stad.

Zonienwoud website

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao